مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAMPEP

Commission on Accreditation of Medical Physics Education Programs

کمیسیون اعتباری برنامه‌های آموزشی فیزیک پزشکی یا اختصاراً کمپپ یا CAMPEP نام یک سازمان حرفه‌ای در کشورهای ایرلند، آمریکا و کانادا است.

وظیفه این سازمان، تنظیم و ترسیم قوانین مربوط به دوره‌های آموزشی فیزیک پزشکی در این کشورها است.
CAMPEP
ارسال نظر

ارسال نظر