مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRIPP

Iranian Research Institute of Plant Protection

موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور
IRIPP
ارسال نظر

ارسال نظر