مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRES

Institute of Religion and Economic Studies

موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، رویکرد نهادگرا به توسعه اقتصادی ایران
IRES
ارسال نظر

ارسال نظر