مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPT

Ministry of Post & Telecommunication

سازمان وزارت پست و ارتباطات راه دور
MPT
ارسال نظر

ارسال نظر