مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSP

Revolutionary Socialist Party

حزبی کمونیست در هند است.
RSP
ارسال نظر

ارسال نظر