مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FIAPF

Federazione Internazionale delle Associazioni dei Produttori di Film

دبیر کل اتحادیه جهانی تهیه کنندگان فیلم
FIAPF
ارسال نظر

ارسال نظر