مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDP

The Social Democratic Party

حزب سوسیال دموکرات حزبی سیاسی در بریتانیای کبیر بود که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ فعالیت می‌کرد. این حزب توسط چهار عضو ارشد پارلمان و از راست حزب کارگر منشعب شد.
SDP
ارسال نظر

ارسال نظر