مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNEP

United Nations Environment Programme

برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است که فعالیتهای زیست‌محیطیاعضای خود را هماهنگ نموده، در توسعه کشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل موثر بر طبیعت از میان شیوه‌های دقیق محیطی مساعدت می‌نماید. این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایه گذاری شد و اداره مرکزی آن در نایروبی، کنیا قرار دارد.
UNEP
ارسال نظر

ارسال نظر