مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCCA

National Commission for Culture and the Arts

شوراي‌ ملي‌ امور فرهنگي (NCCA) در سال‌ 1974 تأسيس‌ گرديد. حيطه‌ كاري‌ NCCA در زمينه‌ تخصيص‌ بودجه‌ و اعطاي‌ اختيارات‌ و پیشنهادها‌ به‌ وزارتخانه‌ فرهنگ‌ مي‌باشد. چرا كه‌ فعاليت‌هاي‌ NCCA تقريباً منطبق‌ با فعاليت‌هاي‌ بخش‌ امور فرهنگي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ است‌. با وجود اينكه‌ صنايع‌ مطبوعات‌، سينما، راديو و تلويزيون‌ خارج‌ از نظارت‌ مستقيم‌ NCCA قرار دارند اما با اين‌ حال‌ به‌ علت‌ دريافت‌ بودجه‌ از سوي‌ شوراي‌ مذكور مشمول‌ نظارت‌ از سوي‌ اين‌ شورا مي‌باشند. علاوه‌ بر اين‌، اين‌ شورا بودجه‌ امور تحقيقاتي‌ و پژوهشي‌ حوزه‌ فرهنگ‌ را تأمين‌ نموده‌ و تسهيلاتي‌ نيز به‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ خاص‌ اعطا مي‌نمايد. شوراي‌ مذكور عموماً وظيفه‌ تدارك‌ و تخصيص‌ بودجه‌ به‌ مؤسسات‌ فرهنگي‌ كشور را بر عهده‌ داشته‌ اما به‌ افراد هنرمند حقوق‌ شخصي‌ پرداخت‌ نمي‌نمايد. اين‌ شورا همچنين‌ وظيفه‌ اطلاع‌ رساني‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و ارائه‌ گزارشي‌ از پيشرفتهاي‌ آن‌ به‌ دولت‌ را بر عهده‌ دارد. شوراي‌ مذكور اطلاعات‌ مورد نياز را تدوين‌، گردآوري‌ و منتشر نموده‌ و در ضمن‌ آماري‌ را در اين‌ زمينه‌ ارائه‌ مي‌نمايد. اين‌ شورا همچنين‌ با همكاري‌ دولت‌ سوئد به‌ برقراري‌ ارتباطات‌ فرهنگي‌ با ساير كشورهاي‌ دنيا مبادرت‌ مي‌نمايد.
NCCA
ارسال نظر

ارسال نظر