مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISAEM

Iranian Scientific Association of Energetic Materials

انجمن مواد پر انرژی ایران
ISAEM
ارسال نظر

ارسال نظر