مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAS

Iranian Aerospace Society

انجمن هوافضای ايران
IAS
ارسال نظر

ارسال نظر