مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISI

Informatics Society of Iran

انجمن انفورماتیک ایران
ISI
ارسال نظر

ارسال نظر