مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISSI

The Iron and Steel Society of Iran

انجمن آهن و فولاد ایران
ISSI
ارسال نظر

ارسال نظر