مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISAV

Iranian Society of Acoustics and Vibration

انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران
ISAV
ارسال نظر

ارسال نظر