مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNICEF

United Nations International Children's Emergency Fund

صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام اختصاری آن یونیسِف خوانده می‌شود برای فراهم‌کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ جهانی دوم تخریب شده بودند، ایجاد شد. در۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد.
UNICEF
ارسال نظر

ارسال نظر