مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIA

Defense Intelligence Agency

آزانس اطلاعاات دفاعی از اعضای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا است.در سال ۱۹۶۱ در زمان رابرت مک نامارا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تأسیس شد .این آژانس بخش اطلاعاتی و جاسوسی پنتاگون در داخل و خارج از آمریکا است .
DIA
ارسال نظر

ارسال نظر