مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRISL

Islamic Republic of Iran Shipping Lines

سازمانها و شرکتهای تابعه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران.
IRISL
ارسال نظر

ارسال نظر