مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACGIH

American Conference of Governmental Industrial Hygienists

مجمع دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا
ACGIH
ارسال نظر

ارسال نظر