مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBWM

International Bureau of Weights and Measures

اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها، (IBWM)، یکی از سه سازمانی است که برای نگهداری از سیستم استاندارد بین‌المللی یکاها (SI) پایه‌گذاری شده‌اند.
IBWM
ارسال نظر

ارسال نظر