مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEE

The Institution of Electrical Engineers

سازمان مهندسی برق
IEE
ارسال نظر

ارسال نظر