مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JEITA

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

انجمن صنایع فناوری اطلاعات و الکترونیک ژاپن ( ادغامی از انجمن های JEIDA و EIAJ )
JEITA
ارسال نظر

ارسال نظر