مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABRS

Association of British Riding Schools

انجمن مدارس سواركاري انگلستان
ABRS
ارسال نظر

ارسال نظر