مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USN

United States Navy

نیروی دریایی آمریکا بزرگترین نیرو در نوع خود در جهان است. تناژ ناوگان نبرد این نیرو از مجموع ۱۳ نیروی دریایی بعد از آن بیشتر است.
USN
ارسال نظر

ارسال نظر