مخفف کلمه SAR


( Specific Absorption Rate ) SAR Level :
SAR مقدار فرکانس رادیویی جذب شده توسط بدن رو نشون میدهد. واحد SAR وات بر کیلوگرم(Watt/kg) هست که نشان میدهد در هر ثانیه چند ژول انرژی توسط یک کیلوگرم از بدن شما جذب میشود. اتحادیه ی اروپا و آمریکا برای SAR گوشی های موبایل حداکثری رو تعیین کردند و تولیدکنندگان گوشی رو مجاب به در نظر گرفتن آنها کردن تا آسیبی که به استفاده کنندگان گوشی ها میرسه کاهش پیدا کند. اتحادیه ی اروپا حداکثر SAR مجاز را ۲ وات بر کیلوگرم و امریکا ۱.۶ وات بر کیلوگرم تعیین کردند. واضح هست که هر چه SAR Level یک گوشی کمتر باشد برای سلامت کاربر آن گوشی مفیدتر است.
SAR

بازگشت به صفحه قبل