مخفف کلمه SS7


( Signaling System 7 ) SS7 پروتوکل استاندارد صنعت برای مسیریابی تماس های تلفنی بی سیم و سیمکشی شده است.
SS7

بازگشت به صفحه قبل