مخفف کلمه TTY


( Tele Type ) امکانی در گوشی ها، برای استفاده ناشنوایان و کم شنوایان تعبیه شده هست که TTY نام دارد.
TTY

بازگشت به صفحه قبل