مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMTS

Improved Mobile Telephone Service

سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اختصار IMTS یک سیستم رادیویی سلولی VHF/ UHF است که با PSTN ارتباط دارد. IMTS معادل خدمات زمینی است و در سال ۱۹۶۹ به جای خدمات تلفن موبایل یا MTS استفاده شد. سیستم MTS می‌تواند روابط را از طریق اپراتور برقرار کند.
IMTS
ارسال نظر

ارسال نظر