مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DND

Do Not Distrub

مزاحم نشو - این عبارت بیشتر در تلفن‌های هوشمند دیده می‌شود.
با استفاده از این گزینه می‌توانید گوشی خود را تنظیم کنید که بین چه ساعتی کسی مزاحم شما نشود ( یعنی تماس‌ها و زنگ‌های تلفن همراه به صورت سایلنت قرار گیرد ).
DND
ارسال نظر

ارسال نظر