مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTG

On The Go

ویژگی در گوشهای اندروئیدی وجود دارد با نام OTG که مخفف usb On The Go می باشد و گوشی شما را تبدیل به یک میزبان USB می کند.
OTG
ارسال نظر

ارسال نظر