مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSCSD

High Speed Circuit Switched Data

HSCSD در واقع ساختار بهینه‌سازی شده برای استاندارد GSM می‌باشد که سرعت انتقال داده‌ها را افزایش می‌دهد. این افزایش سرعت، سرعت انتقال داده‌ها را به ۵۷.۶ کیلوبیت در ثانیه می‌رساند.
HSCSD
ارسال نظر

ارسال نظر