مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSSAP

Base Station System Application Part

قسمتی از سیستم کاربردی ایستگاه های تلفن همراه (ارتباطات موبایلی)
BSSAP
ارسال نظر

ارسال نظر