مخفف کلمه OR


( Operating Room ) OR در پزشکی به معنای اتاق عمل می‌باشد.
OR

بازگشت به صفحه قبل