مخفف کلمه PPR


( Peste des Petits Ruminants ) PPRيك بيماري شديد با انتشار سريع است كه عمدتا نشخوار كنندگان كوچك را مبتلا مي كند. و با شروع ناكهاني تب، دپرسيون ترشحات چشم و بيني، زخم و درد دهان، دشواري تنفس، سرفه و اسهال بد بو بروز مي كند.

ويروس ايجاد كننده PPR، موربيلي ويروس از خانواده پاراميكسو ويروس است. اين ويروس بسيار مشابه ويروس طاعون گاوي، ويروس ميلز(mealse) انسان، ديستمپر سگ سانان، و موربيلي ويروسهاي پستانداران دريايي مي باشد. امروزه سويه هاي PPRدر چهار گروه طبقه بندي شده است كه داراي سه سويه افريقا و يك سويه آسيايي است كه يك سويه افريقايي در آسيا نيز ديده مي شود. ارزش اپيد ميولوزيك اين گروه بندي كمتر از گروه بندي طاعون گاوي است.
PPR

بازگشت به صفحه قبل