مخفف کلمه VAIN


( Vaginal intraepithelial neoplasia ) داخل واژن نئوپلازی
VAIN

بازگشت به صفحه قبل