مخفف کلمه PO


( at mouth ) از راه دهان
PO

بازگشت به صفحه قبل