مخفف کلمه IBW


( Ideal Body Weight ) وزن ایده ال
IBW

بازگشت به صفحه قبل