مخفف کلمه CT


( Clotting Time ) زمان انعقاد
CT

بازگشت به صفحه قبل