مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
BOLD

مخفف عبارت BOLD

Blood Oxygenation Level Dependent Imaging
تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابستگی...
MS

مخفف عبارت MS

Multiple Sclerosis
اسکلروز چندگانه یا اِم‌اِس، نوعی اختلال...
STD

مخفف عبارت STD

SeΧually Transmitted Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...
MRI

مخفف عبارت MRI

Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی...