مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LDL

Low Denisty Lipoprotein

لیپوپروتئین کم چگال نوعی لیپوپروتئین هستند که به ال دی ال (LDL) نیز معروفند.

این دسته از لیپوپروتئین‌ها کلسترول را به بافتهای خارج کبدی انتقال می‌دهند.

مقادیر سرمی بیش از حد این چربی‌ها ارتباط مستقیم با بروز بیماری کرنری قلبی دارد.
LDL
ارسال نظر

ارسال نظر