مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PTSD

Post-Traumatic Stress Disorder

اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا اختلال تنش‌زای پس از رویداد (PTSD)، نشانگان یا سندرمی است که پس از مشاهده، تجربهٔ مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید روی می‌دهد که می‌تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحهٔ جدی منجر شود.
PTSD
ارسال نظر

ارسال نظر