مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RV

Right Ventricular

بطن راست
RV
ارسال نظر

ارسال نظر