مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GHRH

Growth hormone releasing hormone

هورمون آزاد کننده هورمون رشد
GHRH
ارسال نظر

ارسال نظر