مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOL

Solution

محلول غیر آبی sol محلولی هست که حلال آنها غیر از آب است.
SOL
ارسال نظر

ارسال نظر