مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BAEP

Brainstem Audiotory Evoked Potential

پتانسیل برانگیختۀ شنوایی تنۀ مغز (بخشی از پتانسیل برانگیختۀ شنوایی ثبت‌شده که از تنۀ مغز ناشی می‌شود.)
BAEP
ارسال نظر

ارسال نظر