مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESRD

End Stage Renal Disease

بیماری کلیوی مرحله نهایی
ESRD
ارسال نظر

ارسال نظر