مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WF

With Food

همراه با غذا
WF
ارسال نظر

ارسال نظر