مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AA

Ana

از هر کدام ( داروها ) یک عدد مصرف شود.
AA
ارسال نظر

ارسال نظر