مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COPE

Calendar of Premenstrual syndrome Experiences

تقویم تجارب سندرم پیش از قاعدگی
COPE
ارسال نظر

ارسال نظر