مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITU

Intensive Treatment Unit

بخش درمان فشرده در بیمارستان
ITU
ارسال نظر

ارسال نظر