مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAPQI

N-Acetyl-P-benzoQuinone Imine

گلوتاتیون متابولیت سمی استامینوفن
NAPQI
ارسال نظر

ارسال نظر